Why we create Startup Ready?

จากยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วย ผ่านการขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) เพื่อก้าวข้ามจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง และการสร้างความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ โดยส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นหนึ่งหน่วยงานที่กำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดรับกับนโยบายหลักที่สำคัญของรัฐบาล ด้วยยุทธศาสตร์ที่ 1 “ยกระดับและเชื่อมโยงการบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีแห่งอนาคตและทุนวัฒนธรรม” 2 “สร้างผู้ประกอบการใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม” โดยเน้นพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ เสริมสร้างความเข้มแข็งในช่วงเริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วยการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ ต่อยอดเพื่อให้เป็นผู้ประกอบการใหม่สามารถกำหนดแผนเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจนและเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

ในการนี้ บริษัท แบงคอก เวนเจอร์ส จำกัด ผู้สร้างชุมชนผู้ประกอบการ Startup Bangkok ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบโครงการการช่วยเหลือวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย จึงได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ภายใต้โครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม” สาขาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่หรือผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ (Startup) ซึ่งใช้ชื่อโครงการว่า Startup Ready โดยเน้นที่การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต